REGULAMIN SKLEPU E-TUTORIAL

Definicje


Właściciel domeny: DG Monika Pieńkowska, ul, Świętokrzyska 75, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Sprzedawca: TAURIEL-DESIGN Joanna Młodkowska-Brach, ul. Kościuszki 22B, 05-070 Sulejówek

Użytkownik: Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Sklep lub korzystająca z usług Sklepu.

Klient: Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu.

Sklep: Strona e-tutorial.eu, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Plik: Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności wzory oraz instrukcje w formie plików jpg i pdf) przeznaczony do odczytania lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Urządzenie Elektroniczne: Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet).

Sprzedaż Pliku: Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Sprzedawcę na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Konto: Indywidualna witryna zawierająca profil Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie.

Operator płatności: tPay: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, instytucja finansowa pośrednicząca w bezgotówkowym rozliczaniu transakcji finansowych, a w szczególności płatności on-line w internecie .

Opłacenie Zamówienia: potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu, zaksięgowanie płatności na koncie bankowym lub koncie paypal Sprzedawcy.

Rozdział I - Przepisy ogólne
§ 1
Sklep internetowy prowadzony pod adresem https://e-tutorial.eu - zwany dalej Sklepem zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży instrukcji, wzorów, schematów, wykrojów w postaci plików .pdf lub .jpg. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Polski i świata.
§ 2
Właścicielami Sklepu są: Monika Pieńkowska oraz Joanna Młodkowska-Brach działające wspólnie na podstawie zawartej umowy.
Właściciel domeny:
DG Monika Pieńkowska
ul. Świętokrzyska 75
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-142-01-24
REGON 142866614
Sprzedawca:
TAURIEL-DESIGN Joanna Młodkowska-Brach
Ul. Kościuszki 22B
05-070 Sulejówek
NIP 952-147-40-01,
REGON 146049160
§ 3
Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email sklep@e-tutorial.eu, formularz kontaktowy na stronie, lub pisemnie na adres siedziby sklepu: ul. Kościuszki 22B; 05-070 Sulejówek
§ 4
Użytkownik składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią poniższego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia.

Rozdział II Rejestracja
§ 1

Osoba rejestrująca się w sklepie E- tutorial musi być osobą pełnoletnią i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 2
ZABRONIONE jest udostępnianie swojego konta (login i hasła) osobom trzecim.
§ 3
Osoba rejestrująca się w sklepie E-tutorial jest zobowiązana do wpisywania prawdziwych danych osobowych.

Rozdział III Zawarcie i wykonanie umowy
§ 1
Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
§ 2
Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Klient może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Sklepie.
W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ dochodzi do zawarcia umowy między Sklepem a Klientem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Klient ponosi na rzecz Sklepu, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.
§ 3
Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem: a) operatora Płatności tPay b) bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Nr konta: mBank 53 1140 2004 0000 3702 7466 1356, posiadacz rachunku: TAURIEL-DESIGN Joanna Młodkowska-Brach, adres: ul. Kościuszki 22B; 05-070 Sujelówek c) - przelewając pieniądze na konto paypal: paypal@e-tutorial.eu
§ 4
Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją zamówienia przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Na żądanie Klienta wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowane fakturą VAT. Sklep przesyła do Klienta fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Klienta (domyślnie) albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Klienta (na żądanie).
§ 5
Nie później niż, w ciągu 24h od chwili zaksięgowania wpłaty, na adres email na podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link umożliwiający ściągnięcie zakupionego pliku.
§ 6
Kopiowanie lub drukowanie instrukcji oraz wzorów sprzedawanych w Sklepie dozwolone jest WYŁĄCZNIE do użytku własnego. Udostępnianie lub rozpowszechnianie instrukcji lub wzorów, czy to zarobkowe czy niezarobkowe jest ZABRONIONE pod rygorem odpowiedzialności karnej (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych). ZABRONIONE jest także udostępnianie osobom trzecim linków umożliwiających ściągnięcie zakupionych produktów.

Rozdział IV Odstąpienie od umowy
§ 1

Podczas zawierania transakcji nabycia Plików Sklep E-TUTORIAL zwraca się o wyrażenie zgody na przekazanie pliku natychmiast po zawarciu i opłaceniu zamówienia.
§ 2
Wyrażenie zgody na przekazanie pliku przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji powoduje wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania nabytego pliku.
§ 3
Użytkownik wyrażający zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić wyłącznie przed rozpoczęciem pobierania pliku. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Klienta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
§ 4
Użytkownik nie wyrażający zgody na rozpoczęcie usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić w tym terminie i przed jego upływem nie może pobrać pliku. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca może powstrzymać się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Klient może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w każdej chwili przed upływem okresu do odstąpienia od umowy.
§ 5
Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).
Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres sklep@e-tutorial.eu; lub b) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Sprzedawcy;
W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Klient uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Klienta.

Rozdział V Reklamacje
§ 1

Każdy Klient ma prawo do reklamacji poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia: • na adres email: sklep@e-tutorial.eu, lub • adres siedziby sklepu: ul. Kościuszki 22B; 05-070 Sulejówek.
Każdą reklamację ostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

Rozdział VI Dane osobowe
§ 1

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep E-tutorial z siedzibą: ul. Kościuszki 22B; 05-070 Sulejówek.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)
Zbiory danych osobowych figurują w rejestrze zbiorów danych osobowych Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerami ksiąg 129003
§ 2
Właściciele Sklepu przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy.
§ 3
Właściciele Sklepu nie udostępniają danych osobowych Klientów innym podmiotom dla celów marketingowych.
§ 4
Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

Rozdział VII Postanowienia końcowe
§ 1

Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu E-tutorial, jest dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@e-tutorial.eu – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
§ 2
Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiany w nazwie firmy, zmiana numeru rachunku bankowego oraz dostosowanie Regulaminu do obowiązujących zapisów prawa. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik będzie informowany poprzez informację umieszczoną na stronie Galerii po zalogowaniu się.
Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły do dnia ogłoszenia zmiany, podlegają przepisom dotychczasowym.
O planowanej zmianie Regulaminu w zakresie świadczenia Usług dodatkowych Administrator poinformuje zarejestrowanych Użytkowników z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres sklep@e-tutorial.eu. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.
Opłacenie zamówienia przez użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od operatora płatności i nie później niż w ciągu 48 godzin w przypadku płatności tradycyjnym przelewem) udostępnienie zamówionego pliku, poprzez przesłanie użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do pliku. W przypadku zarejestrowanych użytkowników plik będzie udostępniony także na koncie użytkownika w zakładce "Moje pliki".

Od chwili udostępnienia plik może zostać pobrany przez użytkownika, przy czym pobranie tego pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego pliku – na zasadach określonych w Regulaminie:

"Rozdział IV Odstąpienie od umowy
§ 1

Podczas zawierania transakcji nabycia Plików Sklep E-TUTORIAL zwraca się o wyrażenie zgody na przekazanie pliku natychmiast po zawarciu i opłaceniu zamówienia.
§ 2
Wyrażenie zgody na przekazanie pliku przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji powoduje wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania nabytego pliku.
§ 3
Użytkownik wyrażający zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić wyłącznie przed rozpoczęciem pobierania pliku. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Klienta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
§ 4
Użytkownik nie wyrażający zgody na rozpoczęcie usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić w tym terminie i przed jego upływem nie może pobrać pliku. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca może powstrzymać się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Klient może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w każdej chwili przed upływem okresu do odstąpienia od umowy.
§ 5
Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).
Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres sklep@e-tutorial.eu; lub b) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Sprzedawcy;
W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Klient uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Klienta.

"
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje


Właściciel domeny: DG Monika Pieńkowska, ul, Świętokrzyska 75, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Sprzedawca: TAURIEL-DESIGN Joanna Młodkowska-Brach, ul. Kościuszki 22B, 05-070 Sulejówek

Użytkownik: Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Sklep lub korzystająca z usług Sklepu.

Klient: Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu.

Sklep: Strona e-tutorial.eu, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Plik: Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności wzory oraz instrukcje w formie plików jpg i pdf) przeznaczony do odczytania lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Urządzenie Elektroniczne: Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet).

Sprzedaż Pliku: Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Sprzedawcę na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Konto: Indywidualna witryna zawierająca profil Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie.

Operator płatności: tPay: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, instytucja finansowa pośrednicząca w bezgotówkowym rozliczaniu transakcji finansowych, a w szczególności płatności on-line w internecie .

Opłacenie Zamówienia: potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu, zaksięgowanie płatności na koncie bankowym lub koncie paypal Sprzedawcy.


Rozdział I - Przepisy ogólne
§ 1
Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym regulaminie (w tym w związku ze Sprzedażą Plików), będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji tych usług oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), a także w celach marketingowych, w przypadku gdy Użytkownik zamawia newsletter.
§ 2
Użytkownik nie ma obowiązku przekazania swoich danych osobowych, przy czym niewskazanie adresu e-mail uniemożliwia realizację zamówienia na Sprzedaż Pliku, zaś niewskazanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu oraz NIP uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
§ 3
Każdy Użytkownik może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia.
Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych w sytuacjach wskazanych w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 4
Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca.
§ 5
Sklep posiada zarejestrowaną bazę klientów w GIODO. Zgodnie z polskim prawem i interpretacją dokonaną przez GIODO dotyczącą przepisów o ochronie danych osobowych, każdy sklep internetowy, który przechowuje bazę swoich klientów powinien dokonać rejestracji bazy.

Rozdział II. Ochrona danych osobowych Klienta
§ 1
Strona internetowa pod którą dostępny jest Sklep, proces logowania się Klienta do Sklepu, zakładania konta Klienta, także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL.
§ 2
Klienta zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie.
Klient ponosi odpowiedzialności za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią.
Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sklep o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.
§ 3
Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia zna tylko Klient i Sprzedawca. Sprzedawca gwarantuje, że nikomu te dane nie zostaną ujawnione.

Rozdział III. Newsletter

Informacje handlowe dotyczące Sklepu będą przesyłane w formie newslettera wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zamówią przesyłanie newslettera. Użytkownik, który zamówił newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@e-tutorial.eu.pl z prośbą o usunięcie z listy subskrybentów.

Rozdział IV. Przetwarzanie danych
§ 1
Niezależnie od postanowień Rozdziału I i II , Sklep, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkowników (czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług, o których mowa w Regulaminie), tj.:
• oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadane na podstawie przekazanych przez niego danych;
• oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
• informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
• informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
§ 2
Sprzedawca udziela informacji o danych przekazanych przez Użytkownika oraz o danych, o których mowa w ust. 5, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
§ 3
W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystania) Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz treści tej wiadomości.
§ 4
Po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z usług Sprzedawca może przetwarzać dane o Użytkowniku, o ile są one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Użytkownikiem umowy.
§ 5
Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika Sprzedawca może przetwarzać jego dane po zakończeniu usługi, jeżeli jest to niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę. W celach, o których mowa w niniejszym postanowieniu, Sprzedawca może korzystać z danych osobowych Użytkownika po ich uprzedniej anonimizacji (tj. po usunięciu oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego Użytkownik korzystał), chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

Rozdział V. Cookies
§ 1
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
§ 2
W ramach funkcjonowania Sklep może stosować następujące rodzaje plików cookies: a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie domyślnego sposobu sortowania, wyglądu strony internetowej itp.,
§ 3
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
§ 4
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Sklepu, w szczególności wymagających logowania.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

W każdym newsletterze darmowy wzór lub tutorial !
Chcesz otrzymać zestaw wzorów udostępnionych w poprzednich naszych listach?